ΕΓΓΡΑΦΗ
HAPKIDO-HANKIDO

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
HAPKIDO-HANKIDO ΤΟΥ Α.Σ. ΤΑΛΩΣ

ΑΜΕΣΑ

1. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο μελών του Συλλόγου.
2. Αίτηση εγγραφής στα Μητρώα Μελών είτε:
α) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ (Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.),
είτε:
β) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΑΠΚΙΝΤΟ (Ε.Ο.Χ.)
(κατόπιν επιλογής του αθλητή)

ΜΕΤΑΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

3. Προσκόμιση θεωρημένης από ιατρό που κατέχει την καρδιολογική ειδικότητα Κάρτας Υγείας Αθλητή
(Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 3254 Β 8-8-2018) – η θεώρηση της ισχύει για ένα (1) έτος).
4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης.
5. Δύο (πρόσφατες) φωτογραφίες ταυτότητας.

EMAIL

talwstkd@gmail.com

PHONE

21 0573 2777

Γιαννιτσών 95, 12131 Περιστέρι Αττικής